මතකය

Posted by tharaka


දුක සිත වෙලාගෙන,
කඳුල මා ලඟ ඇන තියාගෙන,
ටිකින් ටික.....බිඳෙන් බිඳ......
මතක් කර දෙයි,
ප්‍රථම ප්‍රේමයේ මිහිරියාව....
අඳුරු කුටියක සිර කළ,
සොඳුරු මතකය ඉස්සර,
ඇයත් සමඟින් ඈත තුරු යට.....
කියූ පෙම් බස් මතක් වන සඳ,
හඬමි කඳුලැල් සඟවගෙන......

0 comments:

Post a Comment